zz

NEKAJ O TESARSTVU:
Tesarstvo je ena najstarejših obrti, ki so povezana z graditvijo človekovega bivališča, postavljanjem gospodarskih in prometnih objektov kot so kozolci in leseni mostovi ter plovila. Delo tesarjev oziroma cimpermanov (beseda izhaja iz nemške besede Zimmermann-tesar) se uvršča in izpoveduje že od srednjega veka s cehovskimi združenji, ki so kot glavno orodje nosila v svojih grbih tesarsko sekiro.

KDO JE TESAR OZIROMA “CIMERMAN”
Beseda “cimerman” je skovanka, besede v slovarju pa najverjetneje ne boste našli. Se pa najde beseda címraka, ki označuje enoročno tesarsko sekiro z nesimetričnim kovinskim delom in nesimetričnim toporiščem, ki se je uporabljala za ročno tesanje tramov. Mojster, ki je címrako uporabljal pa je bil cimerman ali v današnjih časih tesar. Beseda cimerman izhaja iz nemškega jezika »Zimmerman«, kar vslovenskem prevoodu pomeni tesar. V Sloveniji uporabljamo še vedno narečno besedo cimerman ali cimperman. Tesar se poklicno ukvarja predvsem z ročno obdelavo lesa in postavitvijo različnih lesenih elementov in konstrukcij.

DELO TESARA:
Tesar dela na področju gradbeništva, zlasti pri postavljanju različnih lesenih konstrukcij in na področju lesne industrije, kjer opravlja različne vrste del v procesu obdelave lesa. Tesarji sodelujejo tudi pri gradnji objektov, kjer izdelujejo opaže. Pri gradbenem delu tesno sodelujejo z zidarji, krovci, stavbnimi kleparji in drugimi delavci na gradbišču. V našem podjetju tesarstvu Dovč je ravno na tem mestu velika prednost saj ob tesarstvu pokrivamo tudi krovstvo in kleparstvo.
Tesar načrtuje in pozneje tudi izdela različne lesene obloge, stopnišča, pode in tlake, podporne stebre in druge lesne elemente, kjer je potrebna spretna ročna obdelava lesa. Veliko tesarjev dela tudi v zasebni dejavnosti, kjer kot samostojni podjetniki strankam ponujajo različne tesarske ali mizarske storitve.

TESARSKI PRIPOMOČKI:
Tesar pri obdelavi lesa uporablja različna orodja in naprave. Tesarski najbolj uporaben pripomoček je verižna in krožna električna žaga, uporablja se tudi sekira, dleta različnih velikosti, kladivo in drugo ročno orodje. Pri izdelavi lesenih strešnih konstrukcij nekateri tesarji uporabljajo avtodvigalo za dvig večjih in težjih elementov in varnostni pas za preprečevanje padca z objekta oziroma konstrukcije, ki jo gradi.

NEVARNOSTI V TESARSTVU:
V vseh poklicih preti nevarnost pri tesarskem poklicu pa so še toliko številnejše, vendar se jim je ob zaščiti in ustreznem ravnanju mogoče izogniti. Tesar uporablja veliko ostrih orodij, kateri ob nepravilni, lahkomiselni ali malomarni uporabi lahko povzročijo močne ureznine. Tesar mora nositi delovno obleko iz bolj robustnih materialov in zaščitne rokavice. Kadar dela na višini pri postavitvi strešne konstrukcije, stopnišč in stebrov, je vseskozi prisotna nevarnost padca z objekta, na katerem gradi leseno konstrukcijo. Nevarnost lahko zmanjša z uporabo varnostnega pasu in drugih varnostnih pripomočkov. Tesar mora uporabljati obutev, ki mu daje dobro oporo oziroma stabilnost in preprečuje zdrs s konstrukcije. Pred vremenskimi vplivi se varuje z naglavnim pokrivalom, sončnimi očali in z uživanjem večje količine tekočine, ki preprečuje izsušenost telesa. Delo tesarja ni lahko!

IZDELEK IN STORITEV:
Glede na načrt tesar pripravi les in nato izdela različne vrste lesenih konstrukcij in elementov, kot so strešne konstrukcije, opaži, stopnišča in stebri. Na podlagi lastnega znanja in izkušenj nudi tudi storitve svetovanja glede oblike in postavitve konstrukcije, ustreznosti posamezne vrste lesa in načina obdelave.

ZNANJA IN SPRETNOSTI:
Za opravljanje poklica mora kandidat zaključiti triletni srednješolski program, smer tesar. Znanje, ki ga dijak pridobi, mu ob uspešnem zaključku šolanja omogoča, da obvlada različne postopke ročne obdelave lesa. Spozna vrste in lastnosti lesa ter drugih materialov, ki jih uporablja pri delu. Razume osnove gradbeništva in pozna značilne tesarske konstrukcije in način spajanja posameznih elementov oziroma postavitve. Zna brati in računalniško izdelati tehnične risbe v različnih merilih in se izražati v terminologiji na področju tesarstva in gradbeništva. Lahko oceni nepravilne oziroma nevarne delovne postopke in se jim na ustrezen način izogiba. Poleg tega je tesar seznanjen z osnovami podjetništva, z zagotavljanjem varnosti pri delu ter s pravilno in odgovorno uporabo orodij in zaščitnih sredstev. Preko delovne prakse se nauči učinkovitega obvladovanja lastnega telesa in umirjanja misli v stresnih situacijah, kar še posebno pride do izraza pri delu na višini. Tesarja zanimajo nove tehnologije in novitete na tesarskem in gradbenem področju. Po naravi je ustvarjalen, razmišljujoč in analitičen. Kritično presoja lastne rezultate dela in zavrača oblike dela, ki jih ocenjuje kot škodljive oziroma nevarne. Pri skupinskem delu se zaveda odgovornosti za lastno varnost in za varnost svojih sodelavcev.

PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI TESARA:
Tesar je močan, vzdržljiv in vztrajen. Ima dober občutek za natančnost gibov in hitro reagira na spremembe v delovnem okolju. Ima stabilno ravnotežje, dober vid, sluh in dober otip. Po naravi je ustvarjalen in pri reševanju tehničnih problemov zmore ponuditi več različnih rešitev.

RAZMERE ZA DELO:
Tesar dela pretežno na odprtem prostoru, kjer je izpostavljen soncu, vetru, mrazu in drugim vremenskim razmeram. Njegov delovni urnik je prilagodljiv, saj se ravna tudi po vremenskih razmerah. Izdelava strešne konstrukcije je na primer manj nevarna ob suhem in sončnem vremenu kot pa ob dežju in vlagi. Večinoma dela stoje, pogosto tudi v prisiljeni drži in ob sočasni obremenitvi, na primer, ko dviguje in prenaša lesene elemente.